Co się stanie, jeśli prace dyplomowe okażą się plagiatami?

Prace dyplomowe są oceniane przez promotorów i recenzentów, którzy wypełniają formularze zawierające osiem kryteriów. Dotyczące one m.in. takich zagadnień jak: zgodność z tematem wyrażonym w tytule, układ dzieła, jego struktura, kompletność, zawartość merytoryczna, charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł, poprawność języka.

W arkuszu oceniającym prace dyplomowe naukowiec odpowiada też na pytania dotyczące tego, czy dzieło rozwija istniejący stan wiedzy o danym problemie, w jaki sposób go ujmuje. Na końcowy wynik wpływa też fakt, czy utwór został wykorzystany w innych pracach, przez inne instytucje, ośrodki badawcze. To wszystko składa się na ocenę utworu naukowego przedstawianego przez studenta.

Ze strony żaków często pada pytanie o długość pracy dyplomowej. Zwykle istnieją pewne ramy wyznaczające minimalną i maksymalną objętość, ale każdy przypadek rozstrzyga się indywidualnie. Może się bowiem okazać, że dzieło jest krótsze od określonego limitu, lecz znakomicie ujmuje problem, stanowi rozwinięcie istniejącego stanu wiedzy. Nie bez znaczenia jest też charakter pracy (analityczny czy doświadczalny).

Prace dyplomowe nie mogą być plagiatem, czyli kopią już istniejących dzieł. Za przedstawione dzieła autorzy ponoszą odpowiedzialność, której potwierdzeniem jest adnotacja wpinana do wnętrza zaraz po stronie tytułowej. Wszelkie zapożyczenia, myśli, idee innych autorów należy odnotować poprzez przypis lub informację w tekście głównym.